Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Markt 64 in Almere 1354 AX

Markt 64

1354 AX Almere
Huurprijs € 1.250,- p.m. Verhuurd

Omschrijving


Te huur, winkel op mooie locatie aan de Markt van ca. 150 m2 in Almere Haven. De winkel is gelegen aan de Markt, schuin tegenover het gebouw Corrosia, met o.a. theater, restaurant, De Nieuwe Bibliotheek, gebiedskantoor en buurthuis. In de gevel van het pand bevind zich de druk bezochte geldautomaat

...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Winkelruimte Totale vloeroppervlakte 150 m² In units vanaf 150 m² Aantal lagen 1
Lees meer

Omschrijving

English translation below


Te huur, winkel op mooie locatie aan de Markt van ca. 150 m2 in Almere Haven. De winkel is gelegen aan de Markt, schuin tegenover het gebouw Corrosia, met o.a. theater, restaurant, De Nieuwe Bibliotheek, gebiedskantoor en buurthuis. In de gevel van het pand bevind zich de druk bezochte geldautomaat van de ABN Amrobank, de winkel loopt achter de automaat door. Op vrijdag is de gezellige weekmarkt voor de deur. 


Gelegen aan het Gooimeer ligt het sfeervolle winkelcentrum Almere Haven. Een aangename verrassing, met een aanbod van ca. 70 winkels. In het winkelcentrum vind je nog het aloude ambacht van de warme bakker, de slager en de chocolaterie, maar ook schoenen- en kledingwinkels, een opticien, dierenspeciaalzaak, fietsenwinkel, fournituren en nog veel meer. Wat opvalt is dat de kleine detailhandel de boventoon voert. De sfeer wordt bepaald door de over het algemeen wat kleiner uitgevoerde winkels, de groenvoorziening, de waterpartijen en de gezellige terrasjes. Ook de Deen en  Vomar Voordeelmarkt zijn in het winkelcentrum vertegenwoordigd. Het winkelcentrum van Almere Haven bevindt zich direct achter de Havenboulevard met de vele restaurants en de jachthaven. En parkeren? Dat is hier nog gewoon gratis!  
Almere blijft groeien en is met ruim 209.000 inwoners qua aantal hard op weg naar de top-vijf van Nederlands grootste steden. De stad is verdeeld in een zestal stadsdelen, waarvan Almere Haven het oudste stadsdeel is en haar ca. 23.000 inwoners wellicht de grootste binding met hun stadsdeel hebben. 


Bestemming 

Winkel, kantoren en dienstverlening met baliefunctie. Het gebruik wordt in de huurovereenkomst nader omschreven. 

Oppervlakte

De totale winkelruimte heeft een netto vloeroppervlakte van circa 150 m2 

Indeling

Winkelruimte, meterkast en aan en afvoer water, aan de achterzijde twee maal een achteruitgang en een raampartij.


Opleveringsniveau

De winkelruimte wordt casco verhuurd, doch beschikt thans over de volgende voorzieningen: 
- Nutsvoorzieningen: blokverwarming en eigen aansluitingen als elektra, water, glasvezel en telefoon;
- Beglazing in aluminium kozijnen met toegangsdeur. De winkel loopt achter de geldautomaat door;
- Gestuukte wanden;
- Gladde vloerafwerking.

Bereikbaarheid

De winkelruimte is perfect bereikbaar per auto door de vele in de buurt liggende parkeerplaatsen (gratis). 
-Dichtstbijzijnde bushalte: Almere Haven, Centrum, afstand: 400 meter
-Dichtstbijzijnde treinstation: Almere Muziekwijk, afstand: 4,5 km
-Drie dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
1. A6 op 1,9 km hemelsbreed met 4 min. reistijd over route van 2,2 km
2. A1 op 7,0 km hemelsbreed met 11 min. reistijd over route van 12,2km
3. A27 op 8,1 km hemelsbreed met 13 min. reistijd over route van 12,2 km

Huurprijs 

€ 1.250,- per maand excl. B.T.W. 

Servicekosten 

-Voorschot verwarmingskosten: € 125,00 per maand, met daarin begrepen verbruik gas, heffingen en  onderhoud C.V. (blokverwarming)
-Voorschot servicekosten: € 45,00  per maand, met o.a. inbegrepen  gemeenschappelijke elektra,  grafity-verwijdering, administratiekosten.
Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W., op basis van voorschot en nacalculatie.


Bankgarantie

Eén kwartaal huurverplichting (afgerond). 

Indexering

Jaarlijks, overeenkomstig het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens (thans basis 2000 = 100), zoals door het C.B.S. gepubliceerd. De huurprijs zal nimmer dalen beneden de laatst geldende huurprijs. 

Belaste verhuur

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Betaling 

Per maand vooruit 

Huuringangsdatum 

Per direct beschikbaar


Huurtermijn

Vijf jaar, met optietermijnen van telkens vijf jaar. 

Overige condities: 

-Huurder is verplicht lid te worden van de plaatselijke winkeliersvereniging. 
-Huurcontract conform model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW van de Raad voor Onroerende Zaken (2012), als gebruikt door de NVM, aangevuld met bepalingen van verhuurder. 
-Voor de overige huurvoorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Bepalingen huurovereenkomst Winkelruimte volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (2012).
-De verhuur geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring directie verhuurder.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Estatum makelaardij
Havenzicht 72
1357 NR Almere
tel: 036-5490628
e-mail: vastgoed@estatum.nl
De makelaar met verstand van zaken en ruimte voor persoonlijk advies.
For rent, shop in a beautiful location on the Markt of approx. 150 m2 in Almere Haven. The store is located on the Markt, diagonally opposite the Corrosia building, with ao theater, restaurant, De Nieuwe Bibliotheek, area office and community center. The façade of the building houses the frequently visited ATM of the ABN Amro bank, while the store continues behind the machine. The lively weekly market is on the doorstep on Friday.

Almere continues to grow and is well on its way to the top five of the largest cities in the Netherlands with a population of over 209,000. The city is divided into six districts, of which Almere Haven is the oldest district and its approximately 23,000 inhabitants probably have the greatest connection with their district.
Located on the Gooimeer is the attractive shopping center, Almere Haven. A pleasant surprise, with a selection of around 70 stores. In the shopping center you will find the traditional craft of the bakery, the butcher and the chocolate shop, but also shoe and clothing stores, an optician, pet store, bicycle shop, haberdashery and much more. What is striking is that the small retail sector predominates. The atmosphere is determined by the generally smaller shops, the landscaping, the water features, and the pleasant terraces. The Deen and Vomar Voordeelmarkt are also represented in the shopping center. The shopping center of Almere Haven is located directly behind the Havenboulevard with its many restaurants and the marina. And parking? That's just free here!

Destination
Shop, offices, and services with counter function. The use is specified in the lease agreement.

Surface
The total retail space has a net floor space of approximately 150 m2

Layout
Retail space, meter cupboard and supply, and drainage water, at the rear two times a decline and a window party.

Delivery level
The retail space is rented out hull, but now has the following facilities:
- Utilities: block heating and own connections such as electricity, water, fiber optics, and telephone;
- Glazing in aluminum frames with an access door. The store runs behind the cash machine;
- plastered walls;
- Smooth floor finish.

Accessibility
The retail space is perfectly accessible by car due to the many nearby parking spaces (free).
- Nearest bus stop: Almere Haven, Center, distance: 400 meters
- Nearest train station: Almere Muziekwijk, distance: 4.5 km
-Three nearest driveways of the highway:
1. A6 at 1.9 km as the crow flies with 4 min. Travel time on a 2.2 km route
2. A1 at 7.0 km as the crow flies with 11 min. Travel time on the route of 12.2km
3. A27 at 8.1 km as the crow flies with 13 min. Travel time on the route of 12.2 km

Rental price
€ 1,250 per month excl. B.T.W.

Service fee
- Advance heating costs: € 125.00 per month, including consumption of gas, taxes, and maintenance C.V. (block heating)
- Advance service costs: € 45.00 per month, including communal electricity included, graffiti removal, administration costs.
The amounts mentioned are exclusive of VAT, based on advance payment and subsequent calculation.

Bank guarantee
One quarter lease obligation (completed).

Indexing
Annually, by the Consumer Price Index (CPI) for all households (currently base 2000 = 100), as per the C.B.S. published. The rental price will never fall below the last applicable rental price.

Taxed rental
The starting point is a rental price taxed with VAT. If a tenant does not meet the criteria for taxed rental, the rent will be increased so that the financial disadvantage that arises for the lessor is fully compensated.

Payment
Monthly in advance

Rental effective date
Available immediately

Lease term
Five years, with option periods of five years each.

Other conditions:
-Lessee is required to become a member of the local retailers association.
-Lease contract by model rental agreement retail space and other business space within the meaning of article 7: 290 BW of the Council for Real Estate (2012), as used by the NVM, supplemented by provisions of the lessor.
-For the other rental terms and conditions, please refer to the General Terms and Conditions rental agreement for Retail Space according to the model by the Council for Real Estate (2012).
-The rental takes place subject to the approval landlord's management.

For more information, contact:
Estatum brokerage
Harbor view 72
1357 NR ??Almere
tel: 036-5490628
email: real estate@estatum.nl
The broker with knowledge and space for personal advice.
Overdracht Status Verhuurd Huurprijs € 1.250,- per maand Aanvaarding direct Aanvaarding toelichting in overleg BTW van toepassing Ja Servicekosten € 170,00 per maand Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1978 Indeling Soort Object Winkelruimte Totale vloeroppervlakte 150 m² Verkoopoppervlakte 150 m² Diversen In units vanaf 150 m² Locatie toelichting Gelegen aan het Gooimeer ligt het sfeervolle winkelcentrum Almere Haven. Een aangename verrassing, met een aanbod van ca. 70 winkels. In het winkelcentrum vind je nog het aloude ambacht van de warme bakker, de slager en de chocolaterie, maar ook schoenen- en kledingwinkels, een opticien, dierenspeciaalzaak, fietsenwinkel, fournituren en nog veel meer. Wat opvalt is dat de kleine detailhandel veelal de boventoon voert. De sfeer wordt bepaald door de over het algemeen wat kleiner uitgevoerde winkels, de groenvoorziening, de waterpartijen en de gezellige terrasjes. Ook de Deen en Vomar Voordeelmarkt zijn in het winkelcentrum vertegenwoordigd. Het winkelcentrum van Almere Haven bevindt zich direct achter de Havenboulevard met de vele restaurants en de jachthaven. En parkeren? Dat is hier nog gewoon gratis! Aantal lagen 1 Woonruimte Geen woonruimte aanwezig Branche beperking Ja Welstandsklasse A2 Bijdrage wink. vereniging Ja
Hoofdfunctie
Winkelruimte
Oppervlakte
150 m²
In units vanaf
150 m²
Verkoop vloeroppervlakte
150 m²
Verdiepingen
1
Welstandsklasse
A2
Publieksgerichte dienstverlening
Ja
Detailhandel
Ja
Showroom
Ja
Bijdrage winkeliersvereniging
Ja
Branchebeperking
Ja
Route van naar Markt 64, 1354 AX Almere

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.