Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop energiearme vrijstaande villa’s in Oosterwold

Eem River Homes

1349 Almere
€ 495.000,- v.o.n.
Te koop

Omschrijving

Nu te koop, energiearme vrijstaande villa’s in Oosterwold voor mensen die net even iets meer willen.


Realiseer je eigen woning en trek daarbij samen op met je nieuwe buren. In het nieuwbouwplan...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 2020 Woonoppervlakte 184 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below

Nu te koop, energiearme vrijstaande villa’s in Oosterwold voor mensen die net even iets meer willen.


Realiseer je eigen woning en trek daarbij samen op met je nieuwe buren. In het nieuwbouwplan Eem River Homes, staat niet alles vast. Er is een bouwplan gemaakt voor tien vrijstaande villa’s welke zullen worden uitontwikkeld onder collectief particulier opdrachtgeverschap(CPO). Er zijn ruime keuzes in de bouw van de woning en samen kies je je kavels en de inrichting van de omgeving.

De woning is uit te breiden met een serre en bijgebouwen als garages, schuren of stallen zijn eveneens mogelijk.Zodra de grondovereenkomsten met de gemeente gesloten zijn gaat de bouw van start. Door de grotendeels prefab bouwwijze met staalskeletbouw, is de woning daarna snel klaar en kunt u met de afwerking en inrichting beginnen. Alle huizen worden standaard opgeleverd met 3 parkeerplaatsen.

De woning kent een riante woonkamer, een open keuken, 3 slaapkamers waarvan 1 master bedroom met eigen badkamer, 2 inpandige bergingen en een ruime zolderkamer voorzien van een dakkapel. De dakkapel is zodanig ontworpen dat indien nodig de zolderkamer kan worden verdeeld in twee extra slaapkamers en een ruime hal. Het is hiermee mogelijk om 5 slaapkamers te realiseren.

De woning is een zuinige gasloze woning welke in uw elektrabehoeften voorziet middels zonnepanelen. Het afvalwater van uw woning zal worden gezuiverd middels natuurlijke helofytenfilter welke wij voor u zullen aanleggen. De gevel is onderhoudsarm en goed geïsoleerd.
 

Indeling

Entreehal met trapopgang, meterkast, modern vrijhangend toilet met fonteintje en een inbouwde garderobekast. De ruime woonkamer beschikt over flinke raampartijen van vloer tot plafond en via een schuifpui komt u uit in de tuin. De flinke keuken is open en naar eigen smaak in te delen.


Eerste verdieping

Op de eerste verdieping is een ruime master bedroom gelegen over de volledige breedte van de woning en deze kamer beschikt over een eigen badkamer. Op deze verdieping treft u nog twee slaapkamers en een badkamer en twee grote inpandige bergingen.

Zolderverdieping

De ruime zolder is extra groot door de grote dakkapel welke doorloopt vanaf de zijgevel. Hierdoor wordt een veel groter oppervlak van de zolder benut dan normaal. Vanwege de grote dakkapel en ramen aan weerskanten is er volop lichtinval op deze ruime zolderkamer.

De dakkapel is zodanig ontworpen dat indien gewenst de riante zolderkamer kan worden verdeeld in twee extra slaapkamers en een ruime hal. Het is hiermee mogelijk om in totaal 5 slaapkamers in de woning te realiseren. Behalve als slaapkamer is de zolder natuurlijk ook  bruikbaar als thuiskantoor, fitnessruimte, hobbykamer etc.
Er is een voorbeeld van een indeling te vinden op de website.
 

Oosterwold

 
Deze locatie is ideaal voor hen die van rust en ruimte houden, en dat onder de rook van het Stadshart van Almere en op 30 minuten van Amsterdam en Utrecht. In de directe omgeving vindt u Stadslandgoed de Kemphaan, Stichting Aap én 27-holes golfbaan Almeerderhout. Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij meerdere supermarkten en winkels in Tussen de Vaarten en de Faunabuurt. In de wijk Nobelhorst vindt u een gezondheidscentrum, school, pannenkoekenhuis en de gezellige weekmarkt. De steden Huizen en Laren zijn om de hoek gelegen.
 
Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes. Dat is uniek in Nederland.
 
Oosterwold is ruim 4.363 hectare groot waar ruimte is voor 15.000 woningen. Vanwege verplichting voor stadslandbouw blijft Oosterwold in de toekomst een ruim, groen en open gebied. Door de keuze van grote kavels door de bouwers van het eerste uur, zal het aantal woningen van 15.000 waarschijnlijk niet meer gehaald worden.
 
De exacte locatie van onze bouwkavel is nog niet bekend. Bij voldoende leden gaat kopersvereniging CPO Eem River Homes hierover in gesprek met de gemeente. Bij het bepalen van de exacte locatie houden we rekening met uw wensen en de wensen van de andere leden.

 
 


Realisatie

Het nieuwbouwproject Eem River Homes wordt gerealiseerd onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Samen met 9 andere initiatiefnemers wordt het project voor u gerealiseerd in Almere Oosterwold. De organisatie van dit project zal verlopen middels een kopersvereniging waarvan iedere koper lid zal zijn. Het gebied Oosterwold kent een unieke vorm van gebiedsontwikkeling waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van hun wegen en waterberging. Er is geen gas, maar wel zijn er aansluitingen op elektra, water en glasvezelinternet.
Het bruto vloeroppervlakte van 219 m² wordt gebruikt als maatstaf voor de grootte van de aan te schaffen kavel. Voor deze woningen is een minimale kavel grootte van 1.800 m² nodig, maar meer is ook mogelijk. Het uitgangspunt voor onze v.o.n.-prijs is een vanaf-prijs waarin is inbegrepen een standaardkavel van 1.800 m². Hierbij vormen de grondprijzen en exploitatiebijdragen van 2019 de basis. Grotere kavels zijn mogelijk tegen een meerprijs welke wordt afgerekend met de gemeente. Mocht u een grotere kavel wensen of nodig hebben wegens aanvullende bebouwingen dan kunnen wij dit intekenen in de plannen en meenemen met de overeenkomsten met de gemeente. Conform de ontwikkelstrategie van de gemeente worden kavels uitsluitend verkocht aan de uiteindelijke bewoner van de betreffende kavel. Hierdoor neemt u zelf als groep in zijn geheel de kavels van de gemeente af waarna wij het project kunnen realiseren. De woningen worden gerealiseerd als individuele woningen waarvan elke woning een zelfstandig geheel vormt. Hierdoor heeft u maximale privacy en bent u niet afhankelijk van de wensen en inzichten van de buren in dit project.

Conform de ontwikkelstrategie van de gemeente dient de helft van de kavel aangewend te worden voor stadslandbouw. In de ontwikkelstrategie van de gemeente staat het weids open karakter van het gebied, duurzaamheid en zelfvoorzienend wonen centraal. Na oplevering van de woning kunt beginnen met het beplanten van uw kavel. Te denken valt aan fruit- en notenbomen, het verbouwen van verschillende groente- en fruitplanten of het houden van kleinvee. Dit volledig naar uw eigen inzicht en plannen.Disclaimer

Alle tekeningen op deze website zijn gebaseerd op artistieke impressie. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Al het afgebeelde meubilair en huishoudelijke apparatuur  zijn uitsluitend bedoeld voor beeldvorming, deze worden niet door ons geleverd. De tekeningen geven uitsluitend beeld van een mogelijke plaats voor uw eigen meubilair en huishoudelijke apparatuur.
 

Interesse of meer informatie? 

Meer informatie vindt u in de brochure, welke te downloaden is op de projectwebsite of de site van de makelaar. 
Heeft u interesse, wilt u meer informatie en/of wilt u lid worden van CPO Eem River Homes? Neem dan contact op met Estatum makelaardij.
 
 
 
Now for sale, low-energy detached villas in Oosterwold for people who want that little bit more.
Realize your own home and work together with your new neighbors. In the new construction plan Eem River Homes, not everything is fixed.

A building plan has been made for ten detached villas which will be developed further under collective private commissioning (CPO). There are ample choices in the construction of the home and together you choose your plots and the layout of the environment.

The house can be expanded with a conservatory and outbuildings such as garages, barns or stables are also possible.
Construction will start as soon as the land agreements have been concluded with the municipality. Due to the largely prefabricated construction method with steel frame construction, the house is then quickly ready and you can start finishing and furnishing. All houses are delivered with 3 parking spaces as standard.

The house has a spacious living room, an open kitchen, 3 bedrooms including 1 master bedroom with private bathroom, 2 storage rooms and a spacious attic room with a dormer window. The dormer window is designed in such a way that, if necessary, the attic room can be divided into two extra bedrooms and a spacious hall. This makes it possible to realize 5 bedrooms.

The property is an economical gas-free home that meets your electrical needs through solar panels. The wastewater from your home will be purified using a natural helophyte filter that we will install for you. The facade is low in maintenance and well insulated.

Layout
Entrance hall with staircase, meter cupboard, modern free-hanging toilet with hand basin and a built-in wardrobe. The spacious living room has large windows from floor to ceiling and through a sliding door, you enter the garden. The large kitchen is open and can be arranged to your own taste.

First floor
On the first floor is a spacious master bedroom located over the full width of the house and this room has its own bathroom. On this floor, you will find two more bedrooms and a bathroom and two large storage rooms.

Top floor
The spacious attic is extra large due to the large dormer window which extends from the side wall. As a result, a much larger surface area of the attic is used than normal. Because of the large dormer window and windows on both sides, there is plenty of light in this spacious attic room.

The dormer window is designed in such a way that if desired the spacious attic room can be divided into two extra bedrooms and a spacious hall. This makes it possible to realize a total of 5 bedrooms in the home. Apart from being a bedroom, the attic can of course also be used as a home office, fitness room, hobby room, etc.
An example of a layout can be found on the website.

Oosterwold

This location is ideal for those who love peace and quiet, and that in the smoke of the Stadshart of Almere and 30 minutes from Amsterdam and Utrecht. In the immediate vicinity, you will find Stadslandgoed de Kemphaan, Stichting Aap, and 27-hole golf course Almeerderhout. For your daily shopping, you can go to several supermarkets and shops in Tussen de Vaarten and the Fauna neighborhood. In the Nobelhorst district, you will find a health center, school, pancake house, and the lively weekly market. The cities of Huizen and Laren are located around the corner.

Oosterwold is a green, agricultural area between Almere and Zeewolde. Here the area design is left entirely to their own initiative. This means that everyone can choose a lot at any location. Apart from a clear number of game rules, there are no restrictions regarding functions and lot sizes. That is unique in the Netherlands.

Oosterwold is over 4,363 hectares in size with space for 15,000 homes. Due to the obligation for urban agriculture, Oosterwold will remain a spacious, green and open area in the future. Due to the choice of large plots by the builders of the first hour, the number of houses of 15,000 will probably no longer be achieved.

The exact location of our building plot is not yet known. If there are enough members, the CPO Eem River Homes buyer association will discuss this with the municipality. When determining the exact location we take into account your wishes and the wishes of the other members.

Realization
The new construction project Eem River Homes is realized under Collective Private Commissioning. Together with 9 other initiators, the project will be realized for you in Almere Oosterwold. The organization of this project will take place through a buyer association of which every buyer will be a member. The Oosterwold area has a unique form of area development in which the residents themselves are responsible for the construction of their roads and water storage. There is no gas, but there are connections to electricity, water, and fiber optic internet.
The gross floor area of 219 m² is used as a measure of the size of the plot to be purchased. A minimum plot size of 1,800 m² is required for these homes, but more is also possible. The starting point for our v.o.n. price is a starting price which includes a standard lot of 1,800 m². The land prices and exploitation contributions from 2019 form the basis for this. Larger lots are possible at an additional cost which is settled with the municipality. If you want or need a larger lot due to additional buildings, we can subscribe this in the plans and include it in the agreements with the municipality.
In accordance with the municipality's development strategy, lots are sold exclusively to the ultimate occupant of the lot in question. As a result, you as a group purchase the lots from the municipality as a whole, after which we can realize the project.
The houses are realized as individual houses of which each house forms an independent whole. This gives you maximum privacy and you are not dependent on the wishes and insights of the neighbors in this project.
In accordance with the municipality's development strategy, half of the plot must be used for urban agriculture. Central to the development strategy of the municipality is the wide-open nature of the area, sustainability, and self-sufficient living. After completion of the home, you can start planting your plot. These include fruit and nut trees, the cultivation of various fruit and vegetable plants or the keeping of small livestock. This entirely according to your own insight and plans.

Disclaimer
All drawings on this website are based on an artistic impression. No rights can be derived from these drawings. All the displayed furniture and household equipment are exclusively intended for imaging, these are not supplied by us. The drawings only give a picture of a possible place for your own furniture and household appliances.

Interested or more information?
More information can be found in the brochure, which can be downloaded on the project website or the broker's site.
Are you interested, do you want more information and/or do you want to become a member of CPO Eem River Homes? Then contact Estatum makelaardij.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs € 495.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Subtype woning Repeterend permanent Bouwjaar 2020 Bouwjaar toelichting Nieuwbouw Bouwvorm Nieuwbouw Ligging Open ligging, in bosrijke omgeving en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 184 m² Perceeloppervlakte 1800 m² Inhoud 670 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Energieklasse A Energie einddatum 28-03-2029 Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, volledig geïsoleerd, hr-glas Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Voorzieningen Voorzien van elektra Isolatie Volledig geïsoleerd Parkeergelegenheid Garage Garage mogelijk, parkeerplaats, geen garage Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, op eigen terrein Toelichting Op eigen terrein Dak Soort dak Dwarskap Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Zonnecollectoren, dakraam, glasvezel kabel, zonnepanelen Kadastrale gegevens Gemeente Almere Oppervlakte 1800 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Eem River Homes, 1349 Almere
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.