Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop energiearme vrijstaande villa’s in Oosterwold

Eem River Homes

1349 Almere
€ 495.000,- v.o.n.
Te koop

Omschrijving

Let op!!
De gemeente Almere heeft nieuwe aanmeldingen voor kavels op Oosterwold voorlopig stop gezet. U kunt alleen deelnemen aan het project Eem River Homes als u al staat ingeschreven bij de gemeente Almere voor een kavel in dit gebied. Het is ook mogelijk deze woning te laten bouwen op een kavel

...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 2020 Woonoppervlakte 184 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

English translation below

Let op!!
De gemeente Almere heeft nieuwe aanmeldingen voor kavels op Oosterwold voorlopig stop gezet. U kunt alleen deelnemen aan het project Eem River Homes als u al staat ingeschreven bij de gemeente Almere voor een kavel in dit gebied. Het is ook mogelijk deze woning te laten bouwen op een kavel welke u elders heeft.

 
Deze energiearme vrijstaande villa’s zijn voor mensen die net even iets meer willen.
Realiseer je eigen woning, want in het nieuwbouwplan van Eem River Homes, staat niet alles vast. Er zijn ruime keuzes in de bouw van de woning en je kavel kies je zelf. Ga je bouwen in Oosterwold, dan maak je de inrichting van de omgeving samen met je buren.
 
***English tekst below***


De woning is uit te breiden met een serre en bijgebouwen als garages, schuren of stallen zijn eveneens mogelijk.
Zodra uw grondovereenkomst met de gemeente gesloten is, kan uw project van start. Door de snelle bouwwijze met staalskeletbouw, is de woning na de start van de bouw snel klaar. De bouwtijd is circa vier maanden en hierna kunt u met de afwerking en inrichting beginnen. Op onze site kunt u zien hoe het staal skelet gebouwd wordt.


 


De woning kent een riante woonkamer, een open keuken, 3 slaapkamers waarvan 1 master bedroom met eigen badkamer, 2 inpandige bergingen en een ruime zolderkamer voorzien van een dakkapel. De dakkapel is zodanig ontworpen dat indien nodig de zolderkamer kan worden verdeeld in twee extra slaapkamers en een ruime hal. Het is hiermee mogelijk om 5 slaapkamers te realiseren.
De woning is een zuinige gasloze woning welke in uw elektrabehoeften voorziet middels zonnepanelen. Het afvalwater van uw woning zal worden gezuiverd middels natuurlijke helofytenfilter welke wij voor u zullen aanleggen. De gevel is onderhoudsarm en goed geïsoleerd.
De huizen worden standaard opgeleverd met 3 parkeerplaatsen.
 

Indeling

Entreehal met trapopgang, meterkast, modern vrijhangend toilet met fonteintje en een inbouwde garderobekast. De ruime woonkamer beschikt over flinke raampartijen van vloer tot plafond en via een schuifpui komt u uit in de tuin. De flinke keuken is open en naar eigen smaak in te delen.
Eerste verdieping
Op de eerste verdieping is een ruime master bedroom gelegen over de volledige breedte van de woning en deze kamer beschikt over een eigen badkamer. Op deze verdieping treft u nog twee slaapkamers en een badkamer en twee grote inpandige bergingen.
 
Zolderverdieping
De ruime zolder is extra groot door de grote dakkapel welke doorloopt vanaf de zijgevel. Hierdoor wordt een veel groter oppervlak van de zolder benut dan normaal. Vanwege de grote dakkapel en ramen aan weerskanten is er volop lichtinval op deze ruime zolderkamer.
 
De dakkapel is zodanig ontworpen dat indien gewenst de riante zolderkamer kan worden verdeeld in twee extra slaapkamers en een ruime hal. Het is hiermee mogelijk om in totaal 5 slaapkamers in de woning te realiseren. Behalve als slaapkamer is de zolder natuurlijk ook  bruikbaar als thuiskantoor, fitnessruimte, hobbykamer etc.
Er is een voorbeeld van een indeling te vinden op de website.

 

Koopsom


U zorgt voor de kavel, wij doen de rest is het motto van de ontwikkelaar van Eem River Homes. De aanneemsom bedraagt € 361.530,- met als uitgangspunt de bouwvoorwaarden van Oosterwold en de daarbij behorende voorzieningen. Bouwt u in een ander stadsdeel, dan kunnen er prijsafwijkingen ontstaan, hetzij positief hetzij negatief. In anders stadsdelen zal een helofytenfilter bijvoorbeeld niet nodig zijn en er is verschil of u aangesloten wordt op de stadsverwarming of de hier genoemde voorzieningen. Er is kan veel, vraagt u daarom vooral naar de mogelijkheden.


 

Bouwen in Oosterwold

Het gebied Oosterwold kent een unieke vorm van gebiedsontwikkeling waarbij de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg van hun wegen en waterberging. Er is geen gas, maar wel zijn er aansluitingen op elektra, water en glasvezelinternet.
Het bruto vloeroppervlakte van 219 m² wordt gebruikt als maatstaf voor de grootte van de aan te schaffen kavel. Voor deze woningen is een minimale kavel grootte van 1.800 m² nodig, maar meer is ook mogelijk. Let u op dat als u groter wilt bouwen, u ook een grotere kavel nodig heeft. Het uitgangspunt voor onze v.o.n.-prijs is een vanaf-prijs waarin is inbegrepen een standaardkavel van 1.800 m². Hierbij vormen de grondprijzen en exploitatiebijdragen van 2019 de basis. Grotere kavels zijn mogelijk tegen een meerprijs welke wordt afgerekend met de gemeente.
De woningen worden gerealiseerd als individuele woningen waarvan elke woning een zelfstandig geheel vormt. Hierdoor heeft u maximale privacy en bent u niet afhankelijk van de wensen en inzichten van de buren in dit project.
Conform de ontwikkelstrategie van de gemeente dient de helft van de kavel aangewend te worden voor stadslandbouw. In de ontwikkelstrategie van de gemeente staat het weids open karakter van het gebied, duurzaamheid en zelfvoorzienend wonen centraal. Na oplevering van de woning kunt beginnen met het beplanten van uw kavel. Te denken valt aan fruit- en notenbomen, het verbouwen van verschillende groente- en fruitplanten of het houden van kleinvee. Dit volledig naar uw eigen inzicht en plannen.
 

Elders bouwen in Almere

De gemeente heeft per locatie duidelijke kavelpaspoorten waarin staat wat wel en niet kan. Wij helpen u graag verder.
 

 

Disclaimer

Alle tekeningen op deze website zijn gebaseerd op artistieke impressie. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Al het afgebeelde meubilair en huishoudelijke apparatuur  zijn uitsluitend bedoeld voor beeldvorming, deze worden niet door ons geleverd. De tekeningen geven uitsluitend beeld van een mogelijke plaats voor uw eigen meubilair en huishoudelijke apparatuur.
 

Interesse of meer informatie? 

Meer informatie vindt u in de brochure, welke te downloaden is op de projectwebsite of de site van de makelaar. 
Heeft u interesse, wilt u meer informatie en/of wilt u lid worden van CPO Eem River Homes? Neem dan contact op met Estatum makelaardij.
 
 

++++

Pay attention!!
The municipality of Almere has temporarily stopped new registrations for plots at Oosterwold. You can only participate in the Eem River Homes project if you are already registered with the municipality of Almere for a plot in this area. It is also possible to have this house built on a plot that you have elsewhere.

These low-energy detached villas are for people who just want something a little more.
Realize your own home, because, in the new construction plan of Eem River Homes, not everything is fixed. There are ample choices in the construction of the home and you choose your plot yourself. If you are going to build in Oosterwold, you will make the layout of the environment together with your neighbors.

The house can be expanded with a conservatory and outbuildings such as garages, barns or stables are also possible.
As soon as your land contract with the municipality is concluded, your project can start. Due to the rapid construction of steel frame construction, the house is ready quickly after the start of construction. The construction time is approximately four months and you can then start finishing and furnishing. On our site, you can see how the steel skeleton is built.

The house has a spacious living room, an open kitchen, 3 bedrooms including 1 master bedroom with private bathroom, 2 storage rooms and a spacious attic room with a dormer window. The dormer window is designed in such a way that the attic room can be divided into two additional bedrooms and a spacious hall if necessary. This makes it possible to realize 5 bedrooms.
The property is an economical gas-free home that meets your electrical needs through solar panels. The wastewater from your home will be purified using a natural helophyte filter that we will install for you. The facade is low in maintenance and well insulated.
The houses are delivered as standard with 3 parking spaces.

Layout
Entrance hall with staircase, meter cupboard, modern free-hanging toilet with hand basin and a built-in wardrobe. The spacious living room has large windows from floor to ceiling and through a sliding door, you enter the garden. The large kitchen is open and can be arranged to your own taste.
First floor
On the first floor is a spacious master bedroom located over the full width of the house and this room has its own bathroom. On this floor, you will find two more bedrooms and a bathroom and two large storage rooms.

Top floor
The spacious attic is extra large due to the large dormer window which extends from the sidewall. This means that a much larger surface area of ??the attic is used than normal. Because of the large dormer window and windows on both sides, there is plenty of light in this spacious attic room.

The dormer window is designed in such a way that if desired the spacious attic room can be divided into two extra bedrooms and a spacious hall. This makes it possible to realize a total of 5 bedrooms in the home. Apart from being a bedroom, the attic can of course also be used as a home office, fitness room, hobby room, etc.
An example of a layout can be found on the website.

Purchase price
You take care of the lot, we do the rest is the motto of the developer of Eem River Homes. The contract price is € 361,530 based on the building conditions of Oosterwold and the associated facilities. If you are building in a different city district, price deviations may occur, either positive or negative. In other districts, for example, a helophyte filter will not be necessary and there is a difference whether you are connected to the district heating or the facilities listed here. There is a lot you can, so ask about the possibilities.

Building in Oosterwold
The Oosterwold area has a unique form of area development in which the residents themselves are responsible for the construction of their roads and water storage. There is no gas, but there are connections to electricity, water, and fiber optic internet.
The gross floor area of ??219 m² is used as a measure of the size of the plot to be purchased. A minimum plot size of 1,800 m² is required for these homes, but more is also possible. Please note that if you want to build larger, you also need a larger lot. The starting point for our v.o.n. price is a starting price which includes a standard lot of 1,800 m². The land prices and exploitation contributions from 2019 form the basis for this. Larger plots are possible at an additional cost which is settled with the municipality.
The houses are realized as individual houses of which each house forms an independent whole. This gives you maximum privacy, and you are not dependent on the wishes and insights of the neighbors in this project.
In accordance with the municipality's development strategy, half of the plot must be used for urban agriculture. Central to the development strategy of the municipality is the wide-open nature of the area, sustainability, and self-sufficient living. After completion of the home, you can start planting your lot. These include fruit and nut trees, the cultivation of various fruit and vegetable plants or the keeping of small cattle. This entirely according to your own insight and plans.

Build elsewhere in Almere
The municipality has clear parcel passports per location that state what can and cannot be done. We are happy to help you further.

Disclaimer
All drawings on this website are based on an artistic impression. No rights can be derived from these drawings. All the displayed furniture and household equipment are exclusively intended for imaging, these are not supplied by us. The drawings only give a picture of a possible place for your own furniture and household appliances.

Interested or more information?
Are you interested, do you want more information about Eem River Homes? Then contact Estatum brokerage.

Pay attention!!
The municipality of Almere has temporarily stopped new registrations for plots at Oosterwold. You can only participate in the Eem River Homes project if you are already registered with the municipality of Almere for a plot in this area. It is also possible to have this house built on a plot that you have elsewhere.

These low-energy detached villas are for people who just want something a little more.
Realize your own home, because, in the new construction plan of Eem River Homes, not everything is fixed. There are ample choices in the construction of the home and you choose your plot yourself. If you are going to build in Oosterwold, you will make the layout of the environment together with your neighbors.

The house can be expanded with a conservatory and outbuildings such as garages, barns or stables are also possible.
As soon as your land contract with the municipality is concluded, your project can start. Due to the rapid construction of steel frame construction, the house is ready quickly after the start of construction. The construction time is approximately four months and you can then start finishing and furnishing. On our site, you can see how the steel skeleton is built.

The house has a spacious living room, an open kitchen, 3 bedrooms including 1 master bedroom with private bathroom, 2 storage rooms and a spacious attic room with a dormer window. The dormer window is designed in such a way that the attic room can be divided into two additional bedrooms and a spacious hall if necessary. This makes it possible to realize 5 bedrooms.
The property is an economical gas-free home that meets your electrical needs through solar panels. The wastewater from your home will be purified using a natural helophyte filter that we will install for you. The facade is low in maintenance and well insulated.
The houses are delivered as standard with 3 parking spaces.

Layout
Entrance hall with staircase, meter cupboard, modern free-hanging toilet with hand basin and a built-in wardrobe. The spacious living room has large windows from floor to ceiling and through a sliding door, you enter the garden. The large kitchen is open and can be arranged to your own taste.
First floor
On the first floor is a spacious master bedroom located over the full width of the house and this room has its own bathroom. On this floor, you will find two more bedrooms and a bathroom and two large storage rooms.

Top floor
The spacious attic is extra large due to the large dormer window which extends from the sidewall. This means that a much larger surface area of ??the attic is used than normal. Because of the large dormer window and windows on both sides, there is plenty of light in this spacious attic room.

The dormer window is designed in such a way that if desired the spacious attic room can be divided into two extra bedrooms and a spacious hall. This makes it possible to realize a total of 5 bedrooms in the home. Apart from being a bedroom, the attic can of course also be used as a home office, fitness room, hobby room, etc.
An example of a layout can be found on the website.

Purchase price
You take care of the lot, we do the rest is the motto of the developer of Eem River Homes. The contract price is € 361,530 based on the building conditions of Oosterwold and the associated facilities. If you are building in a different city district, price deviations may occur, either positive or negative. In other districts, for example, a helophyte filter will not be necessary and there is a difference whether you are connected to the district heating or the facilities listed here. There is a lot you can, so ask about the possibilities.

Building in Oosterwold
The Oosterwold area has a unique form of area development in which the residents themselves are responsible for the construction of their roads and water storage. There is no gas, but there are connections to electricity, water and fiber optic internet.
The gross floor area of ??219 m² is used as a measure of the size of the plot to be purchased. A minimum plot size of 1,800 m² is required for these homes, but more is also possible. Please note that if you want to build larger, you also need a larger lot. The starting point for our v.o.n. price is a starting price which includes a standard lot of 1,800 m². The land prices and exploitation contributions from 2019 form the basis for this. Larger plots are possible at an additional cost which is settled with the municipality.
The houses are realized as individual houses of which each house forms an independent whole. This gives you maximum privacy, and you are not dependent on the wishes and insights of the neighbors in this project.
In accordance with the municipality's development strategy, half of the plot must be used for urban agriculture. Central to the development strategy of the municipality is the wide-open nature of the area, sustainability, and self-sufficient living. After completion of the home, you can start planting your lot. These include fruit and nut trees, the cultivation of various fruit and vegetable plants or the keeping of small cattle. This entirely according to your own insight and plans.

Build elsewhere in Almere
The municipality has clear parcel passports per location that state what can and cannot be done. We are happy to help you further.

Disclaimer
All drawings on this website are based on an artistic impression. No rights can be derived from these drawings. All the displayed furniture and household equipment are exclusively intended for imaging, these are not supplied by us. The drawings only give a picture of a possible place for your own furniture and household appliances.

Interested or more information?
Are you interested, do you want more information about Eem River Homes? Then contact Estatum brokerage.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs € 495.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Subtype woning Repeterend permanent Bouwjaar 2020 Bouwjaar toelichting Nieuwbouw Bouwvorm Nieuwbouw Ligging Open ligging, in bosrijke omgeving en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 184 m² Perceeloppervlakte 1800 m² Inhoud 670 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Energieklasse A Energie einddatum 28-03-2029 Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, volledig geïsoleerd en hr-glas Buitenruimte Tuin Tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Voorzieningen Voorzien van elektra Isolatie Volledig geïsoleerd Parkeergelegenheid Garage Garage mogelijk, parkeerplaats en geen garage Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren en op eigen terrein Toelichting op eigen terrein Parkeer capaciteit 3 Dak Soort dak Dwarskap Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Zonnecollectoren, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen Kadastrale gegevens Gemeente Almere Oppervlakte 1800 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Eem River Homes, 1349 Almere
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.