Mijn favorieten

Het Kadaster en de AVG

Het Kadaster en de AVG

Openbaarheid gegevens Kadaster ondanks strengere privacyregels

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt regelmatig de vraag gesteld waarom de gegevens bij het Kadaster nog steeds (volledig) openbaar zijn. Er wordt door velen namelijk gedacht dat deze openbaarheid in strijd is met de ‘nieuwe’ strengere privacyregels.

Het Kadaster heeft op haar website verschillende vragen en antwoorden gepubliceerd die op deze en andere vragen een antwoord geven. Klik hier voor deze FAQ van het Kadaster. In dit artikel wordt kort ingegaan op de openbaarheid van de gegevens bij het Kadaster.Welke gegevens verwerkt het Kadaster?

Het Kadaster verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam van de gerechtigde, adres, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging, naam van de partner en in sommige gevallen het nummer van identiteitsdocumenten van de betrokkenen. Het BSN-nummer wordt uitdrukkelijk niet verwerkt. Deze gegevens bieden degene die stukken opvraagt bij het Kadaster toegankelijke en betrouwbare informatie over onder andere wat van wie is. Hierdoor bestaan er geen misverstanden en is duidelijk dat zaken wordt gedaan met de juiste persoon of organisatie.

 

Aan wie worden de gegevens verstrekt?

De gegevens worden aan derden verstrekt op aanvraag tegen betaling per keer of middels een abonnement. Persoonsgegevens worden door het Kadaster niet verstrekt voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten als direct marketing en profilering.
 

Hoe verhoudt de openbaarheid zich tot de AVG?

Onder de AVG is het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken indien dit wordt gedaan voor uitdrukkelijk omschreven doelen en wanneer dit valt onder één van de zes grondslagen uit de wet. Een voorbeeld hiervan is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Deze laatste grondslag is relevant voor het Kadaster. Het Kadaster verwerkt persoonsgegevens namelijk alleen ter uitvoering van haar wettelijke taken.

De taken van het Kadaster zijn opgenomen in onder andere de Kadasterwet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Denk aan het houden van openbare registers, het houden en bijwerken van de basisregistratie Kadaster en het bevorderen van de kenbaarheid van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Dit doet het Kadaster onder andere ter bevordering van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen in het rechtsverkeer, het economisch verkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en bestuursorganen en ter ondersteuning en bevordering van economische activiteiten.

 

Kabinetsstandpunt over het Kadaster en de AVG

Het kabinet heeft zich recent uitgelaten over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn via het Kadaster. Het kabinet heeft de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen het maatschappelijk belang van brede toegankelijkheid van kadastrale informatie en heeft daarbij de volgende lijn uitgezet:

  1. Er wordt regelgeving voorbereid waarin wordt geregeld dat informatie over personen die een persoonlijk risico lopen of die bedreigd worden kan worden afgeschermd. Dit in het kader van proportionaliteit.
  2. Er wordt gewerkt aan een gedragslijn om ervoor te zorgen dat er geen onnodige privacygevoelige gegevens worden opgenomen in stukken die worden aangeboden bij het Kadaster, denk aan leveringsaktes en hypotheekaktes. Indien deze gegevens immers op voorhand niet worden geregistreerd, kunnen deze gegevens ook niet worden geraadpleegd.
  3. Het kabinet wil geen wijzigingen aanbrengen aan de informatieverstrekkingskant van het Kadaster. Dit betekent dat de gegevens voor eenieder openbaar blijven. Bovendien wordt het niet wenselijk geacht om bepaalde gegevens wel en bepaalde gegevens niet te verstrekken afhankelijk van het doel waardoor de gegevens worden opgevraagd. Differentiatie van verstrekking zou kunnen leiden tot extra administratieve lasten en kosten voor de aanvrager. Beperking van de toegankelijkheid zou kunnen leiden tot een langere doorlooptijd van vastgoedtransacties en daarmee tot economische schade.
Bron: NVM

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring